Giới thiệu chung về Dự án
Giới thiệu chung về Dự án
Tổng quan về tình hình nghiên cứu của Dự án

Tổng quan về tình hình nghiên cứu của Dự án

Vệ sinh an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra. Tuy nhiên nếu xét theo các lĩnh vực khoa học, vấn đề an toàn thực phẩm lại có phạm vi rất rộng. Nó là tổng hợp của nhiều ngành k