Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường được thành lập theo quyết định số 13/QĐ-VHL ngày 08/09/2016 với định hướng chiến lược quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đào tạo theo nhu cầu xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường do PGS.TS. Nguyễn Quang Trung phụ trách, có cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại. Các thiết bị của Phòng thí nghiệm được đầu tư trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường.

Phòng thí nghiệm là cơ sở có đủ năng lực để phân tích và xét nghiệm các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực về: chăn nuôi, thú y, thủy sản… cho các đề tài nghiên cứu, các dự án, nhà máy, các cơ sở sản xuất…, là nơi thực hành môn học, thực tập tốt nghiệp của sinh viên, thực hiện các đề tài luận văn và luận án của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Trang thiết bị hiện có tại phòng thí nghiệm theo định hướng phục vụ phân tích, kiểm định chất lượng thức ăn, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi (thịt, trứng, sữa,…), các chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi như: protein thô, xơ thô, tro thô (khoáng tổng số), lipit thô, canxi, phốt pho, độ ẩm, năng lượng thô, năng lượng trao đổi, tinh bột, cellulose, lignin, phân tích kim loại (Zn, Cu, Fe,…), muối, axit hữu cơ tổng số, axit hữu cơ riêng (axetic, butyric, lactic), kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi (chloramphenicol, quinolone, tetracyclines,..), v.v…

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
 

Bộ khoa học và công nghệ - Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) vừa qua đã công bố văn bản số: 838.2019/ QĐ–VPCNCL ngày 08/11/20189

Tiêu chuẩn này là sự đại diện cho việc PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường đang hoạt động có khả năng và có năng lực cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Bao gồm năng lực, tính khách quan và tính nhất quán của PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường

Theo như quyết định này PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường sẽ có số hiệu là VILAS 809

Quyết định này có hiệu lực tới ngày 22 tháng 06 năm 2021 và Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường sẽ chịu sự giám sát mỗi năm 1 lần

Theo đó thì vào ngày 08 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội vừa qua, Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 809 với 56 phép thử được công nhận gồm:

 

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

 

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS 809 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 quốc tế để chứng nhận năng lực của các phòng thí nghiệm trong phân tích các chỉ tiêu xét nghiệm trong các sản phẩm. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp phòng thí nghiệm tập trung nâng cao chuyên môn, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả của các phép đo, thử chất lượng nước, góp phần giảm thời gian, chi phí và xác lập uy tín của phòng thí nghiệm đối với các khách hàng.

Quyết định trên được đưa ra căn cứ vào:

 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật ngày 30 tháng 6 năm 2006
 • Căn cứ quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận
 • Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc qui định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công nhận Chất lượng
 • Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét

 

Hiện nay, Phòng thí nghiệm đang đăng ký là đơn vị thử nghiệm được Bộ Y Tế chỉ định là “Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm” với mã số 53/2018/BYT-KNTP đối với các chỉ tiêu kỹ thuật trong Danh mục kèm theo Quyết định. Đây là một bước tiến đánh dấu sự trưởng thành của đơn vị nói chung và của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm về An Toàn Thực Phẩm và Môi trường nói riêng.


 

 Danh sách cán bộ trong phòng 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Nguyễn Quang Trung

Trưởng phòng

nqt79@yahoo.com

0912141580

2

Phạm Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

thaopham284@gmail.com

 

3

Phạm Thị Trà

Nghiên cứu viên

trabsls@gmail.com

0979484622

4

Hoàng Hải Linh

Nghiên cứu viên

linhhaihoang@gmail.com

0982824001

5

Giáp Văn Dương

Kỹ thuật viên

vanduong5494@gmail.com

0327712363

6

Hoàng Thế Anh

Nghiên cứu viên

hoangtheanh2115@gmail.com

0936036183

7

Trần Hải Anh

Nghiên cứu viên

haianh.bio.hust@gmail.com

0985223146

8

Đào Minh Đức

Nghiên cứu viên

m.ducbds1994@gmail.com 

0918603768

9

Lê Thị Huệ

Nghiên cứu viên

huele.sl@gmail.com

0962827366

10

Kim Minh Thúy

Nghiên cứu viên

thuythuy1107@gmail.com 

0985071579

11
 
Nguyễn Thị Thanh Vân Nghiên cứu viên vanntt1809@gmail.com 0965269918

12

Nguyễn Thị Nguyệt Linh

Nghiên cứu viên

nguyetlinh5895@gmail.com 

0869842251

13

Đỗ Văn Chí

Nghiên cứu viên

ovanchi7@gmail.com

0989694733

14

Lê Quang Hưởng

Nghiên cứu viên

lehuong3795@gmail.com

0344860517

 

Một số hình ảnh về Phòng Thí nghiệm Trọng điểm về An Toàn Thực Phẩm và Môi trường

 
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường. PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường. PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
Xác định độc tố aflatoxin, kháng sinh nhóm quinolone,… trên hệ thống sắc ký lỏng (UPLC) Hệ thống ICS-6000 Capillary HPIC™
System
Xác định các chỉ tiêu cơ bản trên thiết bị UV-VIS
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường. PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
Máy đo TOC/TN Xác định kim loại trên hệ thống quang phổ nguồn plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ, ICP-MS Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ Agilent 5977 MS with 7890B GC
  Chứng chỉ công nhận PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường đạt ISO/IEC 17025:2017
 
  Chứng chỉ công nhận PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường đạt ISO/IEC 17025:2017  
     
 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Tầng 5, nhà A28, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.
Thời gian nhận mẫu từ 8h30 đến 11h30 và 13h30 đến 17h30 mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Hoặc liên lạc trực tiếp với Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường:
Hotline: 0789.229.809   Tel: 024.3791.0212

Bình luận

Tin khác