Xây dựng Bộ quy trình định lượng các chất độc trong thực phẩm
Mã số đề tài: VAST.TĐ.TP.01/16-18


 
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
Đơn vị thực hiện Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 14.000.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài - Xây dựng bộ quy trình phân tích (gồm cả phương pháp lấy, bảo quản mẫu, xử lý mẫu và phân tích) tiêu chuẩn sử dụng được trong phòng thí nghiệm ứng dụng trong việc xác định các chất độc trong thực phẩm
- Phân tích một số chất độc trong các mẫu thực phẩm thu thập được nhằm kiểm tra tính ứng dụng của quy trình phân tích đã được xây dựng và giám sát sự có mặt của một số nhóm chất độc có trong thực phẩm.
Kết quả đạt được Về khoa học: 
- Bộ quy trình phân tích định lượng chuẩn các chất độc trong thực phẩm: 59 quy trình.
- Quy trình chế tạo mẫu vật liệu chuẩn
- Vật liệu tham chiếu (RM) cá
Về ứng dụng:
- Website cung cấp thông tin, dữ liệu về các vấn đề liên quan đến chế biến và bảo quản thực phẩm tại Việt Nam
- Bộ dữ liệu về một số chất độc hại trong thực phẩm khảo sát được
- Bộ hồ sơ đăng ký đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Bộ hồ sơ và chứng nhận mở rộng các chỉ tiêu phân tích về thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 trên mã số Vilas 809
- Phần mềm lưu giữ, tra cứu dữ liệu (phần mềm ATTP 2.0)
- Giáo trình Đại cương về phân tích thành phần thực phẩm
Một số hình ảnh của đề tài:
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.
Những đóng góp mới Đề tài đã xây dựng được bộ quy trình phân tích chất độc trong thực phẩm với 59 quy trình (9 quy trình trên thiết bị ICP/MS; 19 quy trình trên thiết bị GC/MS; 22 quy trình trên thiết bị LC/MS, 07 quy trình QuEChERS, 01 quy trình xác định Cyanua trong cá, 01 quy trình xác định phenol trong cá ). 
Đề tài đã nghiên cứu xây dựng được quy trình chế tạo mẫu tham chiếu dựa trên kết quả phân tích của 10 phòng thí nghiệm uy tín. Hoàn thiện hồ sơ công nhận mẫu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17034.
Đề tài đã mở rộng thêm phạm vi công nhận Vilas ISO/IEC 17025 đối với 29 phép thử thực phẩm và nộp hồ sơ chỉ định kiểm nghiệm thực phẩm sang Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. 
Xây dựng được website http://foodsafety.gov.vn nhằm cung cấp, trao đổi thông tin trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm.
Phần mềm lưu giữ, tra cứu dữ liệu (phần mềm ATTP 2.0)
Giáo trình Đại cương về phân tích thành phần thực phẩm
Sản phẩm Các bài báo đã công bố (liệt kê):
- Bài báo quốc tế: 03
- Bài báo trong nước: 13

14 phụ lục các sản phẩm của đề tài
Phụ lục 1: Các quy trình xác định các chất độc trong thực phẩm (gồm 50++)
- Phụ lục 2: Quy trình chế tạo mẫu vật liệu chuẩn
- Phụ lục 3: Bộ dữ liệu về một số chất độc hại trong thực phẩm
- Phụ lục 4: Kết quả xây dựng website
- Phụ lục 5: Giới thiệu phần mềm ATTP 2,0
- Phụ lục 6: Tổng hợp các thông tin liên quan đến các hợp chất nghiên cứu trong thực phẩm
- Phụ lục 7: Một số hình ảnh triển khai dự án
- Phụ lục 8: Hồ sơ đăng ký chỉ định đơn vị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
- Phụ lục 9: Hồ sơ chứng nhận mở rộng các chỉ tiêu phân tích về thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 trên mã số Vilas 809
- Phụ lục 10: Hồ sơ công nhận mẫu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 17034
- Phụ lục 11: Khảo sát các điều kiện tối ưu trên thiết bị
- Phụ lục 12: Xây dựng quy trình phân tích
- Phụ lục 13: Kết quả phân tích mẫu thực phẩm nhóm ICP/MS
- Phụ lục 14: Kết quả phân tích mẫu thực phẩm nhóm GC/MS
- Phụ lục 15: Kết quả phân tích mẫu thực phẩm nhóm LC/MS
Khu vực nghiên cứu  
Địa chỉ ứng dụng Phòng thí nghiệm An toàn thực phẩm và Môi trường – Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Kiến nghị  

Bình luận

Tin khác