1. Đơn vị chủ trì: Viện Hóa Học
 2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Duy Tiên
 3. Thời gian thực hiện: 36 tháng kể từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018.
 4. Kinh phí: 8.000.000.000 đồng
 5. Mục tiêu đề tài: 
 • Xây dựng được các quy trình tách chiết và tinh chế Đồng-Chlorophyll, Phycocyanin, Stevia ở quy mô 20g/mẻ, từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn.
 • Xây dựng được một bộ quy trình kiểm nghiệm thực phẩm gồm 23 phụ gia thực phẩm thuộc 5 nhóm ( chất điều vị, chất chống oxy hóa, chất tạo ngọt, phẩm màu, chất bảo quản), từ đó áp dụng phân tích kiểm nghiệm các loại phụ gia có mặt trên thị trường
 •  Nâng cao trình độ của cán bộ nghiên cứu trong đơn vị. 
Các kết quả chính của đề tài:
Về khoa học:
- Xây dựng được quy trình tách chiết Đồng-Chlorophyllin, Phycocyanin, Stevia ở quy mô phòng thí nghiệm 20g/mẻ.
- Xây dựng được bộ quy trình phân tích 23 phụ gia thực phẩm gồm 5 nhóm ( chất điều vị, chống OXH, chất tạo ngọt, phẩm màu và chất bảo quản), từ đó áp dụng vào trong phân tích 23 loại phụ gia có mặt trên thị trường và 25 mẫu gia vị tổng hợp có sẵn trên thị trường.
Về ứng dụng:
- Đã ứng dụng thành công quy trình tách chiết và tinh chế Phycocyanin vào quy mô công nghiệp.
 1. Những đóng góp mới của đề tài:
Đề tài đã xây dựng được 03 quy trình phân tách và tinh chế phụ gia là Đồng-Chlorophyll, Phycocyanin và Stevia ở quy mô 20g/mẻ.
Đề tài cũng đã xây dựng được 01 bộ quy trình gồm 23 quy trình phân tích định tính và định lượng 23 phụ gia thực phẩm gồm 5 nhóm.
Đề tài đã chuyển giao thành công quy trình tách chiết và tinh chế Phycocyanin từ tảo xoắn sang quy mô công nghiệp.
Góp phần đào tạo 01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.
 
 1. Sản phẩm cụ thể giao nộp: 01 báo cáo tổng hợp và 04 quyển phụ lục
 Các bài báo đã công bố (liệt kê): - Bài báo quốc tế: 01
                                                                    - Bài báo trong nước: 02
- 04 phụ lục các sản phẩm của đề tài
- Phụ lục 1: Bộ quy trình kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm gồm cả kiểm nghiệm định tính và định lượng  đối với các nhóm ( chất điều vị, chất chống OXH, chất tạo ngọt, phẩm màu, chất bảo quản)
- Phụ lục 2: Quy trình tổng hợp và tinh chế Đồng-Chlorophyllin
- Phụ lục 3: Quy trình tổng hợp và tinh chế Phycocyanin
- Phụ lục 4: Quy trình tách và tinh chế Stevia
 1. Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng: Công ty 3F ( Family-Fresh-Food) Thạch Thất- Hà Nội
 2. Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
- Nên tiếp tục phát triển đề tài theo hướng mở rộng phân tích định lượng và định tính các loại phụ gia hơn nữa. Có thể phát triển xây dựng 01 quy trình chung, áp dụng chung cho các loại phụ gia phổ biến.
- Tăng cường liên kết với các đơn vị sản xuất để áp dụng các kết quả mà đề tài đã thực hiện được.
 

Bình luận

Tin khác