Địa chỉ liên hệ


PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trụ sở: Toà nhà Ươm tạo Công nghệ - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội


Địa chỉ nhận thư - công văn - giấy tờ
Phòng Quản lý tổng hợp - Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ - Nhà A28, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

Số điện thoại:  +84-24-3756-8422
Fax               :  +84-24-3756-8422
Email            :  vanthu@cretech.vast.vn

Bình luận

Tin khác