Giới thiệu

Tổng quan về tình hình nghiên cứu của Dự án

Tổng quan về tình hình nghiên cứu của Dự án

Vệ sinh an toàn thực phẩm hiểu theo nghĩa hẹp là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra. Tuy nhiên nếu xét theo các lĩnh vực khoa học, vấn đề an toàn thực phẩm lại có phạm vi rất rộng. Nó là tổng hợp của nhiều ngành k

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm"

Trung tâm Đào tạo,Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học và các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực An toàn thực phẩm tham dự hộ thảo khoa học với chủ đề: "Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm"

Hỗ trợ trực tuyến