Trụ sở: Toà nhà Khu ươm tạo Công nghệ - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Quang Trung
Phó Giám đốc: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Tiến Đạt

Quyết định số 295/QĐ-KHCNQG ngày 25/3/2002 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thành lập Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ.
Quyết định số 1015/QĐ-VHL ngày 15/6/2017 về việc chuyển đổi tổ chức, chuyển Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thành Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Toà nhà Khu ươm tạo Công nghệ - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 37568422
Fax: 024 37568422
Email:  vanthu@cretech.vast.vn
Website: www.cretech.vast.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Giám đốc: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Quang Trung
Phó Giám đốc: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Tiến Đạt

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.1 Chức năng

Trung tâm có chức năng tìm kiếm, tiếp nhận, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tư vấn và chuyển giao công nghệ

1.2 Nhiệm vụ 

a) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, phát triển dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực sau:
- Quan trắc môi trường, vật liệu mới, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ, hoá dược, an toàn thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao.
- Đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn các sản phẩm, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực quan trắc môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.

b)    Tư vấn, đánh giá, phát triển thị trường khoa học, công nghệ, phổ biến và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm.

c)    Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

d)    Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

e)    Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.

f)    Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
  • Các phòng chuyên môn:

-    Phòng Thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường
-    Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin
-    Phòng Phát triển công nghệ và Dịch vụ đo lường
-    Phòng Nghiên cứu Triển khai
-    Phòng Nghiên cứu và Phát triển hóa dược
-    Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng hóa sinh
-    Trung tâm Công nghệ Hóa môi trường
-    Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các sản phẩm Thiên nhiên

  • Các đơn vị quản lý nghiệp vụ:

-    Phòng Quản lý tổng hợp
-    Phòng Đào tạo và Kết nối khoa học

  •  Lực lượng cán bộ:

-    Tổng số: 58                - Tiến sĩ khoa học: 0
-    Số biên chế: 15           - Tiến sĩ: 07
-    Số hợp đồng: 43          - Thạc sĩ: 15
-    Giáo sư: 0                   - Cử nhân: 32
-    Phó Giáo sư: 02           - Khác: 04

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

 Thí nghiệm và Phân tích An toàn thực phẩm và Môi trường:

- Cung cấp dịch vụ về phân tích chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm
- Kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm một số nhóm chất độc trong thực phẩm và môi trường
- Nghiên cứu một số vấn đề cấp bách về an toàn thực phẩm hiện nay như: nghiên cứu phụ gia hóa chất hiện nay đang gây hại cho thực phẩm; nghiên cứu những yếu tố độc hại trong môi trường…
- Phát triển công nghệ màng thẩm thấu chuyển tiếp (FO) ứng dụng để sản xuất nước sinh hoạt từ nước mặn.

Phân tích Dioxin và Độc chất:

Triển khai nghiên cứu và cung cấp dịch vụ phân tích cho các lĩnh vực: Đánh giá tồn lưu chất độc màu da cam/Dioxin và một số các chất ô nhiễm hữu cơ chậm phân hủy (POPs) khác trong các đối tượng mẫu môi trường (đất, trầm tích, nước, sinh vật), thực phẩm, con người và các nguồn thải công nghiệp; đánh giá 
sự phơi nhiễm của con người và cộng đồng với Chất da cam/Dioxin, đặc biệt là tại các khu vực gần điểm nóng ô nhiễm; Quan trắc phát thải Dioxin, Furan và dl-PCBs từ các nguồn thải công nghiệp; quan trắc một số chất ô nhiễm khác thuộc nhóm POPs trong các đối tượng mẫu môi trường, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm Chất diệt cỏ/Dioxin ở các vùng nóng.

Phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường:

- Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá các công nghệ mới, công nghệ sạch thân thiện với môi trường.
- Thử nghiệm, nghiên cứu phát triển các phương pháp đo đạc, phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu và bảo quản mẫu.
- Nghiên cứu, thử nghiệm và xây dựng các phương pháp, quy trình hiệu chuẩn, kiểm chuẩn các thiết bị đo, đếm.
- Đánh giá và kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, máy móc phục vụ các nhiệm vụ quan trắc môi trường...

Đào tạo và kết nối khoa học

- Phối hợp với các đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ mới, kỹ thuật mới.
- Tổ chức, thực hiện công tác đào tạo sau đại học
- Tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thu hút nguồn lực nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho Trung tâm.
- Hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế xây dựng, triển khai và thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ.
- Tổ chức, thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

Tư vấn và chuyển giao công nghệ

Về dịch vụ tư vấn

Tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải
Tư vấn xin phép khai thác nước dưới đất
Tư vấn đánh giá tác động môi trường cho các công ty, nhà máy…
Nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống để mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội.Ví dụ: hệ thống xử lý nước thải, xử lý kim loại nặng, công nghệ trồng rau sạch … Các hợp đồng triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ sức khỏe và đời sống người dân là một trong những chức năng, nhiệm vụ đã được đặt ra.

Về công tác chuyển giao công nghệ

Nhiều công trình nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội, được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước quan tâm và đánh giá cao. Ví dụ: hệ thống xử lý nước thải, xử lý kim loại nặng, công nghệ trồng rau sạch... Các hợp đồng triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ sức khỏe và đời sống người dân là một trong những chức năng, nhiệm vụ đã được đặt ra.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Một số Đề tài, Dự án đã và đang thực hiện của Trung tâm:

- Dự án: “Tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường” thực hiện trong 2 năm 2014-2015, đã nghiệm thu.
- Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng màng thẩm thấu chuyển tiếp trong sản xuất nước sinh hoạt” (2014-2016), đã nghiệm thu
- Dự án: “Xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” thực hiện trong 3 năm: 2016-2018
- Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu Việt Nam” thực hiện trong 2 năm 2015-2016
- Dự án NCKH trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KH&CN VN: “Nghiên cứu xác định chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm” (2016-2018). Trong đó Trung tâm chủ trì thực hiện 02 hợp phần:
Hợp phần 1: “Xây dựng bộ quy trình định lượng các chất độc trong thực phẩm”
Hợp phần 2: “Phát triển phương pháp nhận dạng chất độc trong thực phẩm”
- Dự án: “Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm chuyên ngành hóa dược” (2016-2019).
- Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh sử dụng điện cực in – ứng dụng phân tích một số phẩm màu thực phẩm trong nước giải khát”, Mã số VAST.CTG.08/16-18 (2016-2018)
- Đề tài: “Tổng hợp hệ xúc tác có kích thước nano platinium và nikel hydroxide sử dụng điện cực kim cương Pt-Ni(OH)2/BDD nghiên cứu phản ứng oxy hóa methanol”.( 2017-2020)
- Dự án “ Đầu tư Phòng Thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu môi trường không khí”, (2017-2019)
- Dự án hợp tác với Cộng hoà Áo “Hỗ trợ khoa học về quản lý ô nhiễm tại Hà Nội”, (2017-2019)
- Nghiên cứu hiện tượng thủy sản chết hàng loạt bất thường tại Hồ Tây (2016 – 2017)
- Nghiên cứu chế tạo quần áo quả ném chữa cháy khẩn cấp trên cơ sở kết hợp vật liệu có nguồn gốc thực vật với các phụ gia thân thiện môi trường (2018 – 2020)

 PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

Thiết bị phân tích sắc ký lỏng khối phổ phân giải cao tại PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường
(HPLC/HRMS Q Extractive Focus)

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng Agilent 7900 ICP-MS tại PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường

 

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

Thiết bị sắc kí khí khối phổ GC/MS (7890B GC/5977A  MSD) tại PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

Thiết bị sắc khí lỏng khối phổ LC/MSn tại PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường

Bình luận

Tin khác