Quan trắc - lấy mẫu khí thải ống khói.

    Quan trắc môi trường khí thải ông khói với thiết bị hiện đại của PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường - Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (CRETECH)bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu khí thải. Cùng với giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Quan trắc môi trường VIMCERTS 229, chúng tôi luôn đáp ứng các dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường tốt nhất.
    
    Quan trắc khí thải ống khói là hoạt động kỹ thuật khá phức tạp đòi hỏi nhiều thiết bị và kiến thức, kỹ năng làm việc trực tiếp ở trình độ cao. Để quan trắc thành công, phải cộng tác chặt chẽ với nhà máy nơi tiến hành quan trắc, để nhà máy lắp đặt các cổng lấy mẫu trên ống khói đảm bảo an toàn, các điều kiện hoạt động của quy trình lấy mẫu đại diện. Ngoài ra, việc đo khí thải ống khói phải nắm rõ kiến thức về quy trình hoạt động của nhà máy và một số thông số vận hành, là điều kiện đảm bảo việc lấy mẫu mang lại số liệu đáng tin cậy và có ý nghĩa.

    Trên thực tế, hoạt động quan trắc khí thải ống khói của các Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tỉnh, thành phố ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, mới chỉ đo “nhanh” các chất khí gây ô nhiễm như Nox, SO2 và CO bằng máy phân tích cầm tay. Những phép đo này không phù hợp với các quy trình chuẩn, cũng như các cách làm thông thường được áp dụng trên thế giới.

    Bằng sự cố gắng, chúng tôi đã được cấp giấy phép quan trắc môi trường khí thải mã số VIMCERTS 229

    Hoạt động quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải ống khói đã và đang được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Qua thực tế hoạt động thời gian qua, các đơn vị thực hiện công tác giám sát/quan trắc môi trường khí thải vẫn còn rất lúng túng, khó khăn trong việc tiến hành lấy mẫu khí thải ống khói.

 

    Hiện trạng quan trắc khí thải tại Khu công nghiệp:

    - Nhiều cơ sở sản xuất, khu công nghiệp chưa chú trọng thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp định kỳ
    - Một số cơ sở bắt đầu quan tâm đến quan trắc khí thải nhưng chủ yếu phục vụ việc kiểm soát các quá trình sản xuất như vấn đề sử dụng nguyên, nhiên liệu …
    - Một số cơ sở chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn do hạn

đo mẫu ống khói

    Hoạt động quan trắc khí thải ống khói ở Việt Nam:
    - Một số cơ sở chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn do hạn chế về kỹ thuật vận hành, nhân lực và nguồn kinh phí duy trì.
    - Hoạt động QTMT KCN còn chưa phản ánh được thực trạng chất lượng môi trường xung quanh cũng như mức độ phát thải của doanh nghiệp, cụ thể:
        + Thời gian, tần suất quan trắc thông thường là 1 lần/1 đợt
        + Nhiều đơn vị tư vấn được thuê thực hiện quan trắc chưa đủ năng lực thực hiện quan trắc phát thải.
        + Kết quả nhận được của các thông số quan trắc trong các báo cáo đều đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.
        + Các quy định về quan trắc thường xuyên như cam kết trong báo cáo ĐTM thường không được tuân thủ đầy đủ.
 
    Do chưa đánh giá đúng được nồng độ chất thải ống khói nên các biện pháp xử lý khí thải chưa triệt để, vì vậy đo môi trường ống khói là rất quan trọng. Những nguyên nhân ô nhiễm không khí khu công nghiệp mang tính cục bộ như:
        + Do công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải;
        + Ô nhiễm bụi - dạng ô nhiễm phổ biến nhất ở các KCN;
        + Ô nhiễm CO, SO2, NO2 chỉ diễn ra cục bộ tại một số KCN;

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn!

Bình luận

Tin khác