TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường được bộ tài nguyên và môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo chứng nhận VIMCERTS 229 và quyết định số 115/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), chú

Hỗ trợ trực tuyến