Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi thường xuyên hệ thống chất lượng môi trường , các yếu tố tác động lên môi trường với các trọng tâm trọng điểm hợp lý theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo lường để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy và chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.
 

Sự phát triển công nghiệp bền vững ở mỗi quốc gia phải đảm bảo vấn đề về môi trường. Môi trường sạch và an toàn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là công việc phải thực hiện theo đúng báo cáo cam kết bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đề ra. Khối lượng quan trắc môi trường định kỳ được nêu rõ trong báo cáo môi trường, tùy vào quy mô và diện tích mà số vị trí lấy mẫu được bố trí khu vực phát thải đặc trưng nhất của nhà máy, xưởng sản xuất hoặc tòa nhà v.v... Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một trong những hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hợp pháp và chịu sự theo dõi của cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như bảo đảm quyền lợi của chính công ty.
 

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường được bộ tài nguyên và môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo chứng nhận VIMCERTS 229 và quyết định số 472/QĐ-BTNMT ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lẫy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (lần 3)

Ngày 14/03/2022 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 3 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 229.  Đây là thành quả mà toàn thể cán bộ, Trung tâm nỗ lực phấn đấu trong năm qua. Thông qua Giấy chứng nhận này, Trung tâm có đủ khả năng quan trắc và phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường hiện nay. 

Theo Quyết định số 472/QĐ-BTNMT ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính Phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngòai hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (LẦN 3)

Quyết định v/v chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường./.

 

Luật liên quan:

Tại Phụ lục 4 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có chương trình quản lý và giám sát môi trường, nhằm quản lý, giám sát các vấn đề bảo vệ môi trường và các chất thải phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành.

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường cung cấp các số liệu thực hiện quan trắc môi trường theo biểu A1, A2 - phụ lục V - Thông tư 43/2015/TT-BTNMT.

Phương pháp thực hiện quan trắc môi trường

Các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm của PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường được bộ tài nguyên môi trường chỉ định với mã số chỉ định VIMCERTS 229 , là phòng thí nghiệm có đủ năng lực thực hiện  các hoạt động lấy mẫu lấy mẫu phục vụ việc phân tích & đánh giá chất lượng nước mặt – nước thải, đất mặt, bùn thải, trầm tích, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN, QCVN theo yêu cầu của khách hàng.

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.


Ngoài các phương pháp đo nhanh tại hiện trường, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích đánh giá chất lượng.

Phòng thử nghiệm được công nhận ISO 17025:2017 có các thông số quan trắc môi trường được công nhận với mã số VILAS 809 .


Dịch vụ quan trắc môi trường

 • Lập kế hoạch quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ô nhiễm trong nguồn thải, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN. Các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá đính kèm. 
 • Tư vấn phân tích đo đạc môi trường, tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu, ... 
 • Ngoài ra PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường được Bộ Y tế - Cục An Toàn Thực phẩm chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với mã số chỉ định 53/2018BYT-KNTP. Theo chỉ định này PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường có thể phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra nhà nước thực hiện công tác lấy mẫu nhằm phục vụ thanh tra, kiểm tra của nhà nước và hoàn toàn đủ năng lực thực hiện lấy mẫu thực phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện lấy mẫu và thử nghiệm mẫu vệ sinh công nghiệp kiểm soát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất của các cơ sở sản xuất, các xí nghiệp, Công ty, Coopmart, … nhằm:

- Đảm bảo môi trường sản xuất luôn đạt các yêu cầu về chỉ tiêu vi sinh trong môi trường sản xuất

- Nhận biết các nguyên nhân gây nhiễm sản phẩm trong quá trình sản xuất

- Làm cơ sở để xác định thời gian lưu của thiết bị sạch hoặc phòng sạch

- Giúp nhận biết các điểm có nguy cơ gây nhiễm cao

Máy móc thiết bị

Nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi không ngừng đầu tư máy móc thiết bị quan trắc lấy mẫu môi trường. Bên cạnh đó PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường không ngừng cải tiến, hiệu chuẩn máy móc thiết bị hiện có để đảm bảo chất lượng.

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

Hệ thống GC 7890B GC/ 5977A MSD/ Agilent tại PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường
 

Máy móc hiện sử dụng: máy đo khí thải TESTO 350, máy lấy mẫu khí DESAGA, SIBATA, bơm hút khí lưu lượng nhỏ, lớn, máy lấy mẫu bụi SIBATA, máy đo ồn Testo, máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, máy định vị GPS…  Ngoài ra chúng tôi còn có các phương tiện vận chuyển, phương tiện lưu trữ để phục vụ cho công tác lấy mẫu, lưu mẫu theo quy định.

Các yêu cầu chung về năng lực phòng thí nghiệm phân tích môi trường

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng Agilent 7900 ICP-MS tại PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường


Để có thể đưa ra những thông tin chính xác, đáng tin cậy và duy trì hoạt động phân tích kiểm soát chất lượng thường xuyên thì phòng thí nghiệm phân tích môi trường cần đạt được các yêu cầu về năng lực quản lý và kỹ thuật theo chuẩn mực của ISO/IEC 17025.

Ngoài ra nghị định 127/2014/NĐ-CP cũng quy định rõ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong đó các điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất được quy định như sau:

 • Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đầy đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận đảm bảo chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định;
 • Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.
 • Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;
 • Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người thực hiện nhiệm vụ phân tích môi trường.
 • Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.
 • Có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để đảm bảo chất lượng công tác phân tích môi trường và phải đảm bảo duy trì tốt điều kiện môi trường, phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;
 • Có các biện pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ nghiêm ngặc việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Phân tích dioxin/furan trên hệ thống Sắc ký khí khối phổ phân giải cao DFS

 

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường đã được chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường. Chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu khách hàng nhằm phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

Các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm của PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường được bộ tài nguyên môi trường chỉ định với mã số VIMCERTS 229, là phòng thí nghiệm có đủ năng lực thực hiện hoạt động lấy mẫu phục vụ việc phân tích và đánh giá chất lượng nước mắt – nước thải, đất mặt, bùn thải, chất rắn theo tiêu chuẩn TCVN, QCVN theo yêu cầu khách hàng.

Tại sao chọn PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường luôn tự hào về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Với hệ thống phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO 17025, chúng tôi cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật không ngừng nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Với năng lực thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm, cùng các lợi thế địa phương và các chứng chỉ công nhận đạt được, PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường cam kết đưa đến cho khách hàng dịch vụ quan trắc, lấy mẫu môi trường tốt nhất, với mức chi phí phù hợp, thời gian trả kết quả nhanh chóng. Kết quả của PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường được công nhận bởi các cơ quan quản lý, đảm bảo phục vụ nhu cầu của quý khách hàng.
 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

						
				</div>
				<div class=

Bình luận

Tin khác