Ngày 09/09/2021, Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin/Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ đã được Văn phòng Công nhận chất lượng/Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ VILAS 1377 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 mangmã số VILAS 1377

Danh mục các phép thử được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017


 

 Một số hình ảnh hoạt động của PTN:


Phân tích dioxin/furan trên hệ thống Sắc ký khí khối phổ phân giải cao DFS

Bình luận

Tin khác