Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
59/2010/QH12 Quốc hội 01/07/2011 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12
76/2010/NĐ-CP Chính phủ 01/09/2010 Nghị định 76/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
55/2010/QH12 Quốc hội 01/07/2010 Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
31/2010/NĐ-CP Chính phủ 15/05/2010 Nghị định 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
40/2009/NĐ-CP Chính phủ 15/08/2009 Nghị định 40/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
54/2009/NĐ-CP Chính phủ 31/07/2009 Nghị định 54/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
132/2008/NĐ-CP Chính phủ 01/02/2009 Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa