Glyphosate là một loại thuốc diệt cỏ phổ rộng, nó chiếm hơn 60 % doanh thu của thuốc diệt cỏ toàn cầu.Có rất nhiều những cuộc tranh luận về độc tính của thuốc diệt cỏ glyphosate, về luật dư lượng tối đa (MRLs) khi sử dụng được thực thi trên toàn cầu, cũng như lợi nhuận của các loại hàng hoá. Do đặc tính hoá lý cơ bản của glyphosate về sự chuyển hoá của nó và các hợp chất  tương tự,nên phương pháp lọc được xem là không hiệu quả.

Theo truyền thống, quá trình dẫn xuất hoá được sử dụng cho phép duy trì sắc ký trên cột pha đảo ngược. Trong khi với độ nhạy  và khả năng lặp lại tốt đã được báo cáo sử dụng kĩ thuật này, các nhà nghiên cứu vẫn quan tâm đến việc phân tích trực tiếp để tránh mất thời gian cho việc chuẩn bị mẫu và quá trình dẫn xuất. Phân tích trực tiếp các hợp chất phân cực là sự gợi ý khi phân tích sắc ký, tuy nhiên có thể sẽ phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và  thêm các dung môi tương thích trong quá trình thí nghiệm.

Xem chi tiết bài nghiên cứu tại link: https://onedrive.live.com/?cid=40815F7E316310B3&id=40815F7E316310B3%21110&parId=40815F7E316310B3%21105&o=OneUp
 

Bình luận

Tin khác