Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

          Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, bao gồm:

          - Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung   quanh,   tiếng  ồn  và  độ rung,  nước   mặt,  nước  dưới  đất,  nước   biển,  nước mưa, đất, trầm tích.

          - Quy định về kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP.

          - Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với nước thải, khí thải công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý nước.

          - Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

          - Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục.

          - Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục.

          - Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

          - Quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ  liệu quan trắc chất lượng môi trường.

          Thông tư 10/2021/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2021, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Chương III Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022./.


Tập tin đính kèm:
102021ttbtnmt_signed.pdf

Bình luận

Tin khác