hông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh

 

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Thời gian tổ chức: từ 21/10/2019 đến 25/10/2019.

Dự kiến khung thời gian

Hạn nộp Tóm tắt báo cáo:                                                       Ngày 25 tháng 7 năm 2019 

Thông báo chấp nhận Tóm tắt báo cáo:                                 Ngày 30 tháng 8 năm 2019 

Hạn nộp Báo cáo toàn văn:                                                     Ngày 15 tháng 9 năm 2019 

Hạn đăng ký Hội thảo:                                                            Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Nội dung chi tiết về Hội thảo "3rd FVSCPG 2019" xin mời xem trong tài liệu đính kèm (tiếng Việt): tải xuống

Detailed content on the Symposium "3rd FVSCPG 2019" please look at the attached document (in English) : tải xuống

Danh sách khách mời (List of intended speakers): tải xuống

Thư mời (Invitation Letter): tải xuống 

Bình luận

Tin khác