I.THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: Bùi Quang Minh                                   Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 22 tháng 09 năm 1976       Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Quảng Trị                                                       Dân tộc: Kinh

Học vị: Tiến sĩ                                                       Năm phong học vị: 2009

Chức vụ: Phó Giám đốc

Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 4 3791 0212; Mobile: 0933333657;  Fax: +84 4 3756 8422

E-mail: bui_quang_minh@yahoo.com

 

 

II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Đại học:

Ngành học chuyên môn: Kỹ thuật công trình          Năm tốt nghiệp: 1999

Cơ sở đào tạo: Trường ĐH Kỹ Thuật Tp.HCM

  • Sau đại học:

Bằng thạc sỹ chuyên ngành: Kỹ thuật Môi Trường Năm tốt nghiệp: 2005

Cơ sở đào tạo: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

Bằng Tiến sỹ chuyên ngành: Hóa Sinh                    Năm tốt nghiệp: 2009

Cơ sở đào tạo: Trường ĐH Poitiers, Pháp

  • Ngoại ngữ: (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

 

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

C

C

C

Tiếng Pháp

C

C

C

 

  • Đào tạo sinh viên đại học, thạc sỹ và nghiên cứu sinh:

Số lượng sinh viên đại học: 5.

Số lượng thạc sỹ: 3.

Số lượng nghiên cứu sinh: 0.

 

III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ

Chức vụ

5/2020 - nay

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phó Giám đốc

2012 - 2020

Trung tâm Công nghệ Môi trường, Viện Công nghệ môi trường, VAST

1 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giám đốc

2011 - 2012

Trung tâm Công nghệ Môi trường, Viện Công nghệ môi trường, VAST

1 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phó giám đốc

2010 - 2011

Trung tâm Công nghệ Môi trường, Viện Công nghệ môi trường, VAST

1 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu viên

2000 - 2009

Viện Công nghệ Hóa Học

1 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu viên

 

IV.QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (trong 10 năm gần đây):

STT

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Phát triển phương pháp phân tích tổng hợp nhằm xác định đặc tính và lập hồ sơ hóa học rau quả thực phẩm

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2020 - 2021

Thành viên chính

2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải cho làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2018 – 2019

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch tại Đắk Lắk

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2018

Thành viên chính

4

Hợp phần 2: Phát triển phương pháp nhận dạng chất độc trong thực phẩm, thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Nghiên cứu xác định chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm”

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2016 - 2018

Thành viên chính

5

Đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường tại TP. Hồ Chí Minh

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2016 - 2018

Chủ nhiệm đề tài

 

 

  • Kết quả nghiên cứu đã được công bố:

STT

Tác giả chính

Tên kết quả công bố/đăng ký

Tên tạp chí, Nơi công bố

Thời gian đăng

1

Bui Quang Minh  Nguyen Nghia Long  Pham Van Hien  Nguyen Tuan Dung

Rapid and efficient treatment of wastewater from fish sauce manufacturing factories by using the ectrochemical oxidation process

Vietnam Journal of chemistry

2019

2

Bùi Quang Minh, Nguyễn Nghĩa Long, Phạm Văn Hiển

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện hóa sử dụng cathode (hỗn hợp Cu/Zn) và anode (Ti/CeO2-Pt) cho xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống

Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học

2019

3

Linh Duy Nguyen, Sana Gassara, Minh Quang Bui, Francois Zaviska, Philippe Sistat, Andre Deratani

Desalination and removal of pesticides from surface water in Mekong Delta by coupling nanofiltration and electrodialysis

Environmental Science and Pollution Research

2018

4

Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Kim Phuong, Tran Boi An, Nguyen Thi Mai Tho, Tran Ngoc Thang, Bui Quang Minh & Cao Van Du

Asenate removal by layered double hydroxides embedded into spherical polymer beads: Batch and column studies

Journal Environment Scienceand Health, Part A

2016

5

Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Mai Tho, Tran Ngoc Thang, Tran Boi An, Van Viet, Nguyen Binh Kha, Cao Van Du, Bui Quang Minh, Nguyen Thi Phuong Dieu, Nguyen Thi Kim Phuong

Chromate removal from aqueous solution using layered double hydroxides beads

Tạp chí Hóa học

2016

6

Ho Nguyen Nhat Ha, Tran Boi An, Van Viet, Nguyen Thi Mai Tho, Tran Ngoc Thang, Cao Van Du, Nguyen Binh Kha, Bui Quang Minh, Nguyen Thi Phuong Dieu, Nguyen Thi Kim Phuong

Preparationoflayered double hydroxides(LDHs) for arsenate and chromate removal

Tạp chí Hóa học

2015

6

Đỗ Vũ Hoàng Anh, Bùi Quang Minh, Nguyễn Duy Linh, Phạm Hồng Nhật

Environmental risks of some non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in surface water in Ho Chi Minh City, Vietnam

3rd World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology (WCSET 2014)

2014

7

Đỗ Vũ Hoàng Anh, Bùi Quang Minh, Nguyễn Duy Linh, Phạm Hồng Nhật

Environmental risk assessment of some non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in surface water in Ho Chi Minh city

Journal of Science and Technology

2014

8

Đỗ Vũ Hoàng Anh, Bùi Quang Minh, Nguyễn Duy Linh, Phạm Hồng Nhật

Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in surface water in Ho Chi Minh city

Journal of Natural Sciences and Technology

2014

9

Bùi Quang Cư, Bùi Quang Minh, Tăng Bá Quang, Nguyễn Duy Linh

Loại bỏ Arsenate ion (AsO43-) trong nước bằng Hydrotalcite

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Việt Nam

2008


 

Bình luận

Tin khác