các kết quả có giá trị về mặt kĩ thuật. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.                             
Phiên bản lần thứ nhất của tiêu chuẩn này đã tham chiếu tới ISO/IEC 9001:1994 và ISO 9002:1994. Hai tiêu chuẩn này  đã  được thay thế bằng tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2000, có kết hợp với ISO/IEC 17025. Năm 2005, trong phiên bản lần thứ hai của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, các điều của tiêu chuẩn được sửa đổi và bổ sung để phù hợp với ISO 9001:2000 và hiện nay là tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Các PTN khi tiếp cận để tìm hiểu sâu về tiêu chuẩn ISO/IEC17025 cần lưu ý một số điểm:- Toàn bộ chương 4 của tiêu chuẩn đề cập đến các vấn đề quản lý chung và dựa trên hầu hết các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000;
- Toàn bộ chương 5 của tiêu chuẩn đề cập đến các vấn đề kỹ thuật chuyên nghành đối với chuyên môn đặc thù của PTN và kế thừa tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25, có thể kể ra đây một số điểm nổi bật:
+ Tiêu chuẩn nêu rõ các điều kiện tiên quyết về mặt năng lực của PTN (năng lực nhân sự, năng lực thiết bị và điều kiện môi trường,
+ Tiêu chuẩn nêu rõ về việc phát triển hoặc lựa chọn phương pháp thử và phê duyệt phương pháp thử, đặc biệt là công tác xử lý số liệu sau khi thực hiện phép thử thông qua việc ước lượng độ không đảm bảo đo (Uncertainty)
+ Tiêu chuẩn cũng đề cập đến tính liên kết chuẩn cũng như các hoạt động liên quan đến các hoạt động chuyên môn của PTN (từ lấy/quản lý mẫu, đảm bảo chất lượng phép thử cho đến việc báo cáo kết quả)
Tài liệu tham khảo:
- Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ( General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
- khóa đào tạo xây dựng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005    

Bình luận

Tin khác