Bộ thiết bị lấy mẫu Dioxin/Furan (Khí thải) theo Method 23 & SW-846 0010, Hãng ESC, USA
Bộ thiết bị lấy mẫu Dioxin/Furan (Khí thải) theo Method 23 & SW-846 0010, Hãng ESC, USA
Trạm lấy mẫu bụi Dioxin thể tích lớn: 100 – 1200 L/phút
Trạm lấy mẫu bụi Dioxin thể tích lớn: 100 – 1200 L/phút
Bộ thiết bị lấy mẫu bụi tổng (Professional) khí thải theo Method 5

Bộ thiết bị lấy mẫu bụi tổng (Professional) khí thải theo Method 5

Method 5 - Particulate Matter (PM) http://www.environsupply.com/product/m5-s2-professional/#tab-news M5-S2-MV, PROF M5 SYSTEM,METRIC,220V gồm: C-5100-V, CONSOLE,M5,SS,240V,METRIC 1 M5-CTC, TRANSPORT CASE,CONTROL CONSOLE 1 CO-QC8-SS-SET, DGM CALIBRATN ORIFICE SET,SS,5 1 M5-HB-V, HEATED FILTER BOX,M5,240V/800W 1 M5-CB06, COLD BOX,6-IMPINGER 1 PRS-S05, PROBE SHEATH,SS,5'EL 1 PRL-S05, PROBE LINR,UNHTD,SS,BJO,5'EL 1 PRM-05, HEATER,PROBE,5

Trạm lấy mẫu bụi thể tích lớn, lấy mẫu dioxin

Trạm lấy mẫu bụi thể tích lớn, lấy mẫu dioxin

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc g

Thiết bị lấy mẫu Dioxin, Furan khí thải theo phương pháp EPA23

Thiết bị lấy mẫu Dioxin, Furan khí thải theo phương pháp EPA23

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồ

Thiết Bị Lấy Mẫu Bụi Không Khí Xung Quah, Tổng Bụi Lơ Lửng, TSP, Xác Định Hàm Lượng Bụi Tổng

Thiết Bị Lấy Mẫu Bụi Không Khí Xung Quah, Tổng Bụi Lơ Lửng, TSP, Xác Định Hàm Lượng Bụi Tổng

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp; 0.050 đến 0.500l/ phút

Bơm lấy mẫu khí lưu lượng thấp; 0.050 đến 0.500l/ phút

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủ

Quan trắc khí thải ống khói bằng phương pháp đẳng động lực Isokinetic

Quan trắc khí thải ống khói bằng phương pháp đẳng động lực Isokinetic

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủ

Máy lấy mẫu bụi khí thải ống khói Isokinetic tự động, model: M5-A-S1 hãng: ESC – Mỹ

Máy lấy mẫu bụi khí thải ống khói Isokinetic tự động, model: M5-A-S1 hãng: ESC – Mỹ

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Máy lấy mẫu bụi, khí thải ống khói C-5000

Máy lấy mẫu bụi, khí thải ống khói C-5000

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồ

Máy định vị cầm tay GPS Garmin GPSMAP 78S

Máy định vị cầm tay GPS Garmin GPSMAP 78S

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Thiết bị đo và phân tích khí thải Testo 350 ( O2, CO, NO, NO2, NOx, SO2, CO2, H2S, CxHy )

Thiết bị đo và phân tích khí thải Testo 350 ( O2, CO, NO, NO2, NOx, SO2, CO2, H2S, CxHy )

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủ

Tủ lạnh âm sâu-30 độ

Tủ lạnh âm sâu-30 độ

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồ