Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
50/2016/TT-BYT Bộ Y tế 01/07/2017 Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
43/2017/NĐ-CP Chính phủ 01/06/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa
279/2016/TT-BTC Bộ, ngành 01/01/2017 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
67/2016/NĐ-CP Chính phủ 01/07/2016 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN Chính phủ 30/03/2016 Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam : Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
09/2015/TT-BYT Bộ Y tế 16/07/2015 Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
02/VBHN-BYT Bộ Y tế 01/07/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
2141/QĐ-BYT Chính phủ 04/06/2015 Quyết định thí điểm cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia
54/2014/TT-BCT Bộ, ngành 03/02/2015 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
37/QĐ-ATTP Cục An toàn thực phẩm 02/02/2015 Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm.
07/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 29/10/2014 07/2014/BYT-KNTP
01/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 01/2014/BYT-KNTP
04/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 04/2014/BYT-KNTP
05/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 05/2014/BYT-KNTP
02/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 02/2014/BYT-KNTP
03/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 03/2014/BYT-KNTP
24/2013/TT-BYT Bộ Y tế 01/10/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
734/QĐ-TTg Chính phủ 25/05/2010 Quyết định 734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
34/2009/NQ-QH12 Quốc hội 19/06/2009 Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm