Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo chứng nhận VIMCERTS 229 và quyết định số 115/QĐ-BTNMT), chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

Hỗ trợ trực tuyến