Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học ATTP lần thứ 8
Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học ATTP lần thứ 8
Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung

Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung

Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung, chuyển giao cho người dân để họ tự sản xuất ra một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng bổ sung vào bữa ăn hàng ngày.