Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường VIMCERTS 229
Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường VIMCERTS 229
Đơn vị thứ 2 được cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực phân tích Dioxin/Furan
Đơn vị thứ 2 được cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực phân tích Dioxin/Furan
Quyết định về việc công nhận PTN trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường phù hợp theo ISO/IEC 17025 VILAS 809

Quyết định về việc công nhận PTN trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường phù hợp theo ISO/IEC 17025 VILAS 809

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi

Quyết định về việc công nhận cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Quyết định về việc công nhận cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc gi