Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực quan trắc, giám sát môi trường hằng năm. Phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường cung cấp các dịch vụ phân tích, giám sát môi trường, cụ thể:

 1. Phân tích & đánh giá chất lượng nước-nước thải, Đất, Bùn trầm tích, chất thải rắn  bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu của của khách hàng ( DIN , ISO , EPA , TCVN, ASTM , SM…) gồm các chỉ tiêu như : BOD5 ; COD ; TOC ; Nitơ tổng ; Độ oxy hoá ; Chlorine ; TSS-hàm lượng rắn lơ lửng ; TDS-rắn hòa tan ; Tổng rắn ;  pH ; Độ dẫn điện ; DO ; Màu ; Mùi vị; Độ đục…chỉ tiêu về vi sinh như Coliform, Ecoli ...
  Phân tích các Anion & Cation: NH4+; Cr6+ ; Cr3+ ; Fe2+ ;   Fe3+ PO43- ; NO2- ; NO3- ; SO42-; Cl- …
  Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd ,    Pb, Cr , Zn , Mn , Fe…
  Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ , hoá chất bảo vệ   thực vật ; các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ; PAH , PCB ; các   hợp chất hữu cơ khác .
 2. Phân tích & tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu…
 3. Phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, ô nhiễm không khí  gồm các chỉ tiêu như : Khí thải tại nguồn : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; CxHy…
  Chất lượng không khí xung quanh & môi trường làm việc : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; NH3 ; O3 ; CxHy ; các hợp chất hữu cơ như THC ; VOC ; Tiếng ồn ; Vi khí hậu…& các chất hữu cơ dễ bay hơi khác…
  Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd , Pb, Cr , Zn , Mn , Fe…
 4. Lấy mẫu & Phân tích hàm lượng Dioxin trong nước, đất, bùn, chất thải rắn, không khí & khí thải tại nguồn (bao gồm 17 đồng phân theo qui định của WHO
Khách hàng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Phòng Giao nhận mẫu và Trả kết quả, tầng 1 nhà A11, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu giấy, Hà Nội.

Số điện thoại: 04 3756 0212

Bình luận

Tin khác