Tư vấn môi trường, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tư vấn môi trường, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 Kiểm nghiệm thực phẩm
Kiểm nghiệm thực phẩm
  Dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường

Dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường

Vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường hiện nay đang được Chính phủ thực sự quan tâm, thể hiện bằng việc ban hành chỉ đạo qua nhiều văn bản pháp luật. Từ những vấn nạn bức xúc và cấp thiết cần được làm rõ trong xã hội, dự án "Tăng cường năm lực phòng thí nghiệm trọng điểm An toàn Thực phẩm và Môi trường" được thành lập

    Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Hiện nay, vấn đề môi trường là vấn đề thời sự cần được quan tâm không chỉ ở các nước phát triển, mà các nước đang phát triển cũng đang theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững giữa môi trường và kinh tế. Luật Bảo vệ môi trường 2014, Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi c

Phòng phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005, mã hiệu VILAS 809

Phòng phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005, mã hiệu VILAS 809

Theo quyết định số 041.2015/QĐ-VPCNCL ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng, Phòng phát triển công nghệ và dịch vụ đo lường thuộc Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và chuyển giao công nghệ được công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, mã hiệu VILAS