Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng phân tích trong phòng thí nghiệm
Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng phân tích trong phòng thí nghiệm
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
Khái niệm và tiêu chuẩn phòng sạch

Khái niệm và tiêu chuẩn phòng sạch

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, dán tem truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong

Vài nét về tiêu chuẩn ISO 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn

Vài nét về tiêu chuẩn ISO 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn

Kế thừa kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25 và EN 45001 (là các tiêu chuẩn nói về công tác quản lý chất lượng trong phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn), năm 1999 phiên bản lần đầu tiên của tiêu chuẩn ISO/IEC17025 ra đời.        

 Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Với phương châm: “KHÁCH HÀNG LÀ NỀN TẢNG CỦA TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN”