CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Với phương châm:
“KHÁCH HÀNG LÀ NỀN TẢNG CỦA TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN”
 
-               Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường – Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ luôn đáp ứng nhanh chóng, chính xác, kịp thời và hiệu quả các yêu cầu trong quá trình thực hiện chức năng phân tích hóa học của phòng thử nghiệm.
-               Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường – Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách trung thực và khách quan làm hài lòng khách hàng.
v Để đạt được các yêu trên, chúng tôi cam kết rằng:
Ø Tuân thủ và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO/IEC 17025:2005;
Ø Mục tiêu chất lượng phải được xây dựng và xem xét dựa trên cơ sở của chính sách chất lượng đã được ban hành;
Ø Đảm bảo tất cả nhân viên hiểu chính sách chất lượng, nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng các hoạt động của họ trong việc đạt được chính sách và các mục tiêu chất lượng dựa vào năng lực thực tế trên cơ sở được đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp;
Ø Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ:
- Tạo mọi điều kiện về nguồn lực, tài chính, vật chất, con người… để Trung tâm thực hiện chính sách chất lượng và đạt đựợc các mục tiêu đã đề ra.
- Không gây bất kỳ sức ép nào làm ảnh hưởng tới tính khách quan của công việc thử nghiệm.
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ
2.1.      Mục đích
Xác định yêu cầu và cấu trúc hệ thống quản lý của PTN tuân thủ theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2005.
2.2.      Nội dung
2.2.1.             Hệ thống quản lý của Phòng thử nghiệm:
-              Được xây dựng theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2005 và thỏa mãn  chung theo yêu cầu của Phòng thử nghiệm và khách hàng.
-              Được xây dựng phù hợp với hoạt động thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được giao của Phòng thử nghiệm.
2.2.2.      Hệ thống quản lý của Phòng thử nghiệm được lập thành văn bản, được phổ biến thấu hiểu và áp dụng nhằm mục đích
-              Cụ thể hóa các yêu cầu của Phòng thử nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan.
-              Hệ thống quản lý của Phòng thử nghiệm là công cụ để hướng dẫn các hoạt động của Phòng thử nghiệm nhằm đạt được mục tiêu chất lượng.
-              Hệ thống chất lượng của Phòng thử nghiệm nhằm giám sát chất lượng các hoạt động nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng kết quả đo, thử, tạo niềm tin đối với khách hàng và cơ quan quản lý.
2.2.3.      Hệ thống quản lý của Phòng thử nghiệm đã lập thành văn bản
-              Sổ tay chất lượng.
-              Sổ tay thủ tục.
-              Sổ tay phương pháp.
-              Sổ tay hướng dẫn công việc.
-              Sổ tay biểu mẫu.
2.2.4.             Cấu trúc của hệ thống chất lượng của Phòng thử nghiệm như sau:
v Sổ tay chất lượng: Gồm 24 chương với các nội dung:
+      Quy định chính sách và mục tiêu chất lượng chung của Phòng thử nghiệm
+      Cơ cấu tổ chức trách nhiệm và mối quan hệ giữa các phòng ban trong Viện và Phòng thử nghiệm.
+      Chính sách của Phòng thử nghiệm đối với các yêu cầu cụ thể của TCVN ISO 17025:2005 để thực hiện chính sách và mục tiêu chung.
 
                                                     
Cấu trúc hệ thống chất lượng của Phòng thí nghiệm
v Sổ tay thủ tục:                                                                                  
+      Các thủ tục thực hiện áp dụng cho toàn Phòng thử nghiệm và các bộ phận liên quan, phù hợp với chính sách đã công bố.
+      Trong mỗi thủ tục có thể viện dẫn tới phương pháp, tới các hướng dẫn thực hiện hoặc biểu mẫu có liên quan.
v Sổ tay phương pháp: Bao gồm toàn bộ các phương pháp có trong danh mục chính thức áp dụng  của PTN
v Sổ tay hướng dẫn: Các hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn công việc, hướng dẫn thao tác thiết bị, hướng dẫn thử nghiệm.
v Sổ tay biểu mẫu: Các biểu mẫu thuộc hệ thống chất lượng đang áp dụng.
2.2.5.              Duy trì hệ thống quản lý:
-              Phòng thử nghiệm có chính sách duy trì hệ thống quản lý như sau:
+      Việc kiểm soát các tài liệu hệ thống quản lý  theo quy định ở chương 3.
+      Việc kiểm soát hồ sơ theo quy định ở chương 13.
+      Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa theo chương 11 và 12.
+      Đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét của Lãnh đạo theo chương 14 và 15 để duy trì hiệu lực của sổ tay chất lượng các thủ tục và các văn bản của hệ thống chất lượng và để tạo cơ hội cải tiến.
2.2.6.        Chương này phù hợp với mục 4.2 của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2005.
 

 

Bình luận

Tin khác